Klanten geven ons gemiddeld
| 35 reviews
#

Privacy verklaring

Radiatorombouwopmaat.nl
Mumsenstraat 6
2691 XW ‘s-Gravenzande

Telefoonnummer: +316 51234611
E-mailadres: info@radiatorombouwopmaat.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door radiatorombouwopmaat.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  1. Verwerking van offerteaanvragen
  2. Opname in klantenbestand t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  1. Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.
  2. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

radiatorombouwopmaat.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, – in geval van bestellingen – en op uw verzoek verwijdering van de persoonsgegevens uit het klantenbestand.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

Gegevens staan opgeslagen in een digitaal bestand en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Rechten omtrent je gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

© 2024 Radiatorombouwopmaat.nl
©2024 Zencule